Zorg voor Leerlingen

5 zorgniveaus

In onze groepen wordt er les gegeven met moderne methodes en werkwijzen. Ons onderwijs is gedifferentieerd; leerlingen werken binnen de groep op meerdere niveaus. De werkvormen zijn zo ingericht dat we vroegtijdig kunnen signaleren en zowel preventief als curatief kunnen ondersteunen. De ontwikkeling van onze leerlingen wordt goed gevolgd. Het team heeft met elkaar vaste afspraken gemaakt hoe we dit structureel in kaart brengen. We observeren, beoordelen gemaakt werk, toetsen regelmatig en voeren gesprekken met leerlingen, ouders en collega’s. Zo brengen wij ieder kind in beeld. We kijken naar de doelen van leerlijnen om te beoordelen hoe onze leerlingen zich ontwikkelen én of ons onderwijs voldoet aan de gestelde eisen. De onderwijs- en basisbehoeftes van het kind en de groep staan centraal en wij stemmen ons onderwijs hier, zoveel als mogelijk, op af.

In onze zorgstructuur hanteren we 5 zorgniveaus:

  1. We spreken van zorgniveau 1 als het gaat om het algemene aanbod binnen een groep.
  2. Bij zorgniveau 2 wordt bedoeld dat er differentiatie is binnen de leerstof van het leerjaar. Denk aan verlengde instructie of verrijkingsstof.
  3. Bij zorgniveau 3 wordt aan een leerling of groep extra ondersteuning geboden vanuit de interne voorzieningen.
  4. Wanneer ondersteuning van buiten de school (ambulante begeleiding intern/extern) nodig is, spreken we van zorgniveau 4.
  5. Indien een leerling verwezen wordt naar een andere school of onderwijsvorm omdat wij op De Keerkring niet voldoende kunnen voorzien in de ondersteuningsbehoefte, spreken we van zorgniveau 5.


Wij vragen van ouders een betrokken rol om samen een positieve ontwikkeling te waarborgen.COMMUNICATIE is voor ons het vliegwiel in de zorg rondom onze leerlingen. We werken met kind en ouders samen en waarderen ieders bijdrage. Toetsresultaten en scores worden bijgehouden in de toetsmap. Twee keer per jaar ontvangen de kinderen een rapport. De volgende personen hebben een rol binnen de zorgstructuur.

De leerkracht: De leerkracht is verantwoordelijk voor het geven van goed ontwikkelingsgericht onderwijs, dat past bij de onderwijsbehoeften van de kinderen in zijn/haar groep. De leerkracht signaleert en overlegt met leerlingen en ouders. Bij bijzonderheden in de ontwikkeling van de leerling is er overleg met de intern begeleider (IB) en ouders.

De intern begeleider (IB-er):De IB-er coördineert de leerling-zorg en bewaakt de ‘rode draad’ door de schooljaren heen. Drie maal per jaar heeft elke leerkracht met de IB’er een groepsbespreking en leerling bespreking . Hiervan vindt een terugkoppeling plaats in het zorgteam. Onze intern begeleider is Karin Bouwens k.bouwens@komleren.nl .

Het zorgteam: Het zorgteam bestaat uit de directeur, Roger Frijns r.frijns@komleren.nl en de IB-er. Zij vergaderen wekelijks. Geregeld sluiten interne specialisten aan bij het zorgoverleg. Het zorgteam monitort op schoolniveau en neemt besluiten m.b.t. onderwijsarrangementen voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeftes. Denk daarbij aan remedial-teaching, verlengen/doubleren, compacten/versnellen, coaching door de gedragsspecialist of het inschakelen van specialisten en/of externe partners.

De interne specialisten: Op De Keerkring zijn een aantal leerkrachten werkzaam die post-HBO geschoold zijn op het gebied van gedrag, lezen en ondernemend leren. Bij specifieke zorgbehoeften worden zij ingezet:
Gedragsspecialist: Karin Bouwens: k.bouwens@komleren.nl
Taalspecialist: Jenny Smulders: s.smulders@komleren.nl
Ondernemend leren Bonny Muytjens: b.muytjens@komleren.nl

De InterKomschil: Bij complexe zorgvragen schakelt het zorgteam de consultant van de InterKomschil in. Op onze school is dit mevr. Karen Paulis, GZ-psychologe en orthopedagoge. De consultant wordt betrokken bij kind- en leerkrachtvragen. Ouders geven vooraf toestemming voor het inschakelen van de consultant.

Het Knooppunt: Als er zorgen zijn in zowel de thuissituatie als in de onderwijssetting dan is het belangrijk dat school en zorgverleners gezamenlijk optrekken. Dit doen we in een zgn. Knooppunt. Het Knooppunt bestaat uit de IB-er, de groepsleerkracht, de jeugdarts, het Sociaal Team van de gemeente Eijsden-Margraten, de schoolmaatschappelijk werker, de praktijkondersteuner huisarts (POH) en de consultant van de InterKomschil.

Ouders: Ouders worden bij alle stappen rondom zorgvragen en ontwikkeling betrokken en zijn ten allen tijde bij overleggen aanwezig en denken mee in de routes die we uitzetten.

Onderwijs dat past

Elk kind heeft recht op passend onderwijs, ongeacht niveau van leren of beperkingen. Scholen nemen deel aan het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs waarbinnen een dekkend aanbod georganiseerd wordt passend bij de ondersteuningsbehoefte van leerlingen. Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld waarin beschreven wordt welke basis- en gespecialiseerde zorg school kan bieden. Hierin staat duidelijk omschreven wat de school kan doen om speciale onderwijsbehoeften te begeleiden, maar ook wat we niet kunnen realiseren. Als we als school handelingsverlegen raken zoeken we samen met ouders een andere schoolsetting die beter past, en schakelen we de trajectbegeleider vanuit het samenwerkingsverband in: http://www.swvpo-mh.nl/.

Partners

Tot slot

Uitgangspunt in ons handelen op De Keerkring is dat zorg niet statisch is, maar voortdurend in ontwikkeling moet zijn om op die manier preventief te kunnen inspelen op wat er binnen kwalitatief goed onderwijs nodig is. We spreken dan ook wel vaker over maatwerk i.p.v. het hanteren van (te) strakke protocollen. Op gezette tijden kijken we kritisch naar ons onderwijs en de zorg en evalueren we de zorgprocedures en stellen deze bij. Dit gebeurt zowel op schoolniveau als op stichtingsniveau. Op schoolniveau zijn er verschillende beleidsstukken die wij hanteren bij de inzet van ons onderwijsaanbod. Indien gewenst kunnen ouders deze inzien. Denk daarbij aan een anti-pestbeleid, hoe te handelen bij (vermoeden van) dyslexie, hoogbegaafdheid of gedrag.