MR

Over de Medezeggenschapsraad


De MR staat voor “Wet Medezeggenschap” of te wel Medezeggenschapsraad voor ouders en personeelsgeleding. De Raad wordt rechtstreeks gekozen uit de ouders en het personeel en bestaat momenteel bestaat uit 2 ouders en 2 leerkrachten. Wisselingen vinden plaats na maximaal 3 jaar zittingsduur dan wel eerder op verzoek van de leden. Er worden verkiezingen uitgeroepen om de samenstelling definitief te bepalen. Binnen onze school zal de MR ongeveer 6 keer in een schooljaar bij elkaar komen. Data worden bekend gemaakt in de jaarkalender. De directeur is grotendeels bij deze vergaderingen aanwezig.

Huidige samenstelling van de MR:

Cecile Oostwegel (oudergeleding)

Hans Drijer (oudergeleding)
Cindy Spaubeek (leerkracht)
Bonny Muytjens (leerkracht)

Doelstelling van de MR

De MR heeft als doelstelling om een open communicatie tussen ouders, leerkrachten en directie te bevorderen. Zij zijn bevoegd over alle schoolaangelegenheden hun mening bekend te maken. Ouders kunnen te allen tijde onderwerpen voor discussie aandragen. Deze dienen schriftelijk ingediend te worden bij de voorzitter van de MR.

Juridische rechten en plichten van de MR

Onze MR is onderdeel van de scholenstichting kom Leren die wordt vertegenwoordigd door een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De MR zal onder het beleid van deze scholenstichting functioneren waarbij de directeur de taak heeft het lokale schoolbeleid zoveel mogelijk in te passen aan het stichtingsbeleid. De MR heeft een drietal juridische rechten toegekend gekregen over zaken die de eigen school betreffen binnen het vastgesteld kader van de stichting, te weten, instemmingsbevoegdheid, adviesbevoegdheid en informatieplicht.

1) Instemmingsbevoegdheid betekent dat de directie toestemming van de MR nodig heeft voor de volgende zaken:

 • Wijziging van de doelstelling of basisorganisatie van de school (denk hierbij bijvoorbeeld aan fusies)
 • Vaststelling van het algemeen schoolplan (schoolgids), het leerplan en het zorgplan
 • Vaststelling / wijzigingen van het schoolreglement
 • Beleid voor inzet van ouders, de zgn. ouderondersteuning
 • Veiligheidszaken die buiten de bevoegdheid van de leerkrachten vallen

2) Adviesbevoegdheid betekent dat de MR om hun mening wordt gevraagd, doch dat deze nietdoorslaggevend zal zijn voor besluitvorming van de directie.Het betreft de volgende zaken:

 • Wijziging van het meerjarenplan
 • Samenwerken met andere organisaties (bijvoorbeeld met de BSO)
 • Wijzigingen in het personeelsbeleid
 • Wijzigingen in de directie (denk aan de aanstelling van een nieuwe directeur)

3) Bij informatieplicht betreft het zaken waar wettelijk is vastgesteld dat de directie deze aan de MR dient mede te delen.

 • Jaarlijkse begroting van de school in relatie tot de bovenschoolse stichting Jong Leren begroting
 • Verdeling van de jaarlijks toegekende rijksmiddelen
 • De evaluatie van het jaarplan, waarin verantwoording wordt afgelegd van de realisatie van het jaarplan van het jaar daarvoor
 • Uitgangspunten van het directiebeleid voor het aanstaande schooljaar
 • Oordelen , uitspraken van de klachtencommissie