De brainfactory

Extra begeleiding voor uw kind

Wat is de brainfactory?

De Brainfactory is een intern zorgarrangement van basisschool de Keerkring. Indien uit de leerlingbesprekingen duidelijk wordt dat een kind tijdelijk extra begeleiding nodig heeft op het gebied van leren leven, leren denken of leren leren komt in aanmerking voor begeleiding vanuit de Brainfactory. Met name kinderen die extra aandacht nodig hebben m.b.t. meerbegaafdheid en dyslexie (de speerpunten van de school) worden in dit arrangement gemonitord.

Wanneer is de brainfactory?

Gedurende de hele week is er ruimte om met kinderen te werken, gesprekken te voeren, weektaken te bespreken of met groepjes aan een opdracht te werken binnen en buiten de klas. Vanuit de eigen leerkracht en het zorgteam wordt de Brainfactory aangestuurd en gemonitord.

Overstijgende doelen van de brainfactory

1. De leerlingen zitten lekker in hun vel
Leerlingen zijn blij en gaan met plezier naar school toe, dit betekent niet dat ze alles leuk vinden maar dat ze een positief beeld hebben van zichzelf, van school en hun plek daarin.
2. Leerlingen zijn productief
Leerlingen presteren op een niveau dat bij hun cognitieve en sociaal emotionele capaciteiten hoort. Ze zijn zich bewust van hun talenten en hoe die in te zetten. Ze zijn in staat om met frustraties en uitdagende stof om te gaan. Ze zijn voorbereid op de eisen die in het middelbaar onderwijs aan ze gesteld worden.
3. Leerlingen halen vakoverstijgende doelen
De doelen zijn gericht op het aanleren van vaardigheden. De belangrijkste vaardigheden zijn: jezelf motiveren, omgaan met overtuigingen, geheugen gebruiken, zelfstandig werken, samenwerken, omgaan met frustraties, het opsporen en oplossen van hiaten. Specifieke doelen kunnen per kind verschillend zijn.

Wat doet de brainfactory?

Het kind met een hulpvraag op het gebied van leren leren, leren leven of leren denken gaat aan de slag met die hulpvraag. Afhankelijk van die vraag wordt er samen met kinderen een aanbod ontwikkeld.

Mogelijkheden zijn:

  • Het houden van groepsgesprekken over situaties uit het leven die ze moeilijk vinden
  • Reflecteren op werkhouding en motivatie
  • Uitdagende opdrachten en projecten
  • Leren leren
  • Huiswerk op niveau
  • Pluswerk op de weektaak uitleggen en plannen
  • (voor dyslecten) Het leren gebruiken van een spraakondersteuningsprogramma, het maken van huiswerk, het extra afnemen van toetsen of een gesprekje over het welbevinden.

Hoe worden ouders geïnformeerd?

Ouders worden geïnformeerd via de eigen leerkracht. In uitzonderlijke gevallen zal juf Karin aansluiten in een oudergesprek. Het proces wordt tijdens de oudergesprekken besproken met de leerkracht.