Onze visie

Ambitie, missie en visie

Basisschool De Keerkring is een basisschool in het kerkdorp Cadier en Keer. De school biedt onderwijs aan de groepen 1 t/m 8 en huisvest een peuterspeelzaal Pinokkio (Spelenderwijs) en De Hoeskamer (dagbesteding voor ouderen). Aan het schoolplein is het Kindercentrum Mergelland (KDV en BSO) gevestigd. Basisschool De Keerkring maakt nieuwsgierig en wereldwijs. De landelijke omgeving, de goede bereikbaarheid, het verenigingsleven, de stad Maastricht, Universiteit Maastricht, Zuyd Hogeschool, Vista college etc. bieden mogelijkheden die wij als basisschool benutten om de buitenwereld onze school binnen te halen, er op uit te gaan en zo ons onderwijs te verrijken.

Ambitie

Basisschool De Keerkring heeft de ambitie een school in de regio te zijn waar je niet omheen kunt. We onderscheiden ons in aanpak én in invulling van het onderwijs aan onze leerlingen. Ieder kind werkt zoveel

mogelijk vanuit eigen mogelijkheden en talenten en vindt zo een passende uitdaging in zijn of haar groep. Dat vraagt om een rijk aanbod en een intensieve dialoog tussen leerling en leerkracht. We stimuleren een onderzoekende leerhouding en diversiteit in de breedste zin van het woord.

We willen bereiken dat leerlingen op een veelzijdige manier en op hun eigen niveau aan onderwijsdoelen kunnen werken Binnen en buiten de groep zijn onze leerlingen omringd door leerkrachten als coach, met sterke didactische en pedagogische vaardigheden en gebruikmakend van interne en externe specialisten. Dit doen we door leerlingen onderzoeksvragen te laten formuleren en te differentiëren op inhoud, diepgang, creativiteit en uitvoering. De “Taxonomie van Bloom” helpt ons hierbij. Dit is een manier om opdrachten op verschillende kennisniveaus in te delen, oplopend in moeilijkheidsgraad.

Door de aanleg van een draadloos netwerk en de aanschaf van Chromebooks zijn leerlingen niet gebonden aan één werkplek. Rondom het klaslokaal creëren we voorzieningen om het samenwerkend leren, het onderzoekend leren en het zelfstandig leren te bevorderen. De leertuin op de bovenverdieping, de lege klaslokalen, de Brainfactory en de aula worden veelvuldig ingezet om buiten de klas te leren en samen te werken.

Visie en missie van Basisschool De Keerkring

Ons onderwijs is gebaseerd op drie pijlers:

1) De leerling

Onze visie is dat kinderen het beste leren als ze zelf de regie kunnen nemen over hun eigen leerproces. Ons uitgangspunt daarbij is wel dat kinderen basisvaardigheden nodig hebben die als fundament dienen waarop verder gebouwd kan worden aan een complete persoonlijkheid. De talenten die een kind heeft, willen we op de Keerkring ontdekken en verder ontwikkelen. De verwachtingen die we van een kind hebben, worden uitgesproken naar het kind en naar de ouders. We zetten daarbij hoog in om het beste uit elk kind naar boven te halen. Dat betekent dat we met kinderen praten en naar ze luisteren. Bewustwordingsprocessen verlopen bij iedere leerling anders, met steeds nieuwe, soms onverwachte resultaten. Het enige dat deze processen allemaal gemeen hebben, is dat er sprake is van groei. Groei op het gebied van kennis, maar zeker ook op persoonlijk vlak. Voor dat laatste is het nodig dat leerlingen leren van wat goed gaat, maar zeker ook van zaken die minder goed gaan. Het betekent ook dat we ze leren samenwerken en communiceren. Dat laatste is van essentieel belang wil een kind zich ontwikkelen tot een verantwoordelijk en evenwichtig mens.

2) Het leren

Op De Keerkring laten we vanuit intrinsieke motivatie leerlingen hun eigen leerproces mede vormgeven. Het aanbod dat ze aangereikt krijgen moet daarom divers zijn, zowel wat inhoud als wat vorm betreft. De manier waarop ons onderwijs georganiseerd is, geeft ruimte aan de leerkracht om zoveel mogelijk in te spelen op de leerbehoefte van het kind. Zo zijn er situaties waarin gewerkt wordt in instructie- en oefengroepen, maar kan een leerling voor zowel zaak- als creatieve vakken keuzecircuits doorlopen. We sturen aan op zelfverantwoordelijk leren. Door gebruik te maken van de 21st century skills, bieden we inspirerend onderwijs voor leerlingen van elk niveau. De tijd waarin kinderen opgroeien vraagt om vaardigheden die daarbij aansluiten: samenwerken, creativiteit, ICT-geletterdheid, kritisch denkvermogen, sociaal-culturele bagage, probleemoplossend denken en communicatie staan daarbij centraal.

Het gegeven dat een kind bepaalde basisvaardigheden als lezen, rekenen, schrijven, spellen, moet beheersen om toe te komen aan voornoemde vaardigheden, is in onze visie op onderwijs het uitgangspunt. Maar ook hier geldt dat de leerkracht sturing geeft aan het proces waarbij de leerling aangeeft wat hij nodig heeft om zich deze basisvaardigheden eigen te maken. Tijdens het cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkelingstraject zien wij een belangrijke rol weggelegd voor de leerkracht als het gaat om het stimuleren van bewustwording.

Succes hebben en fouten maken gaan hand in hand en horen bij de realiteit van het leven. Deze realiteitszin is ook terug te vinden in ons onderwijsaanbod, waarbij we de lat ten aanzien van onze verwachtingen hoog leggen. Uitdaging ligt tenslotte besloten in wat het kind (nog) niet kan en het is onze taak om die prikkels te geven die deze uitdaging blootleggen.

3) Het schoolklimaat

BS De Keerkring wil een plek zijn:

  • Waar je je veilig voelt en waardering krijgt.
  • Waar men oog heeft voor ieders persoonlijke talenten en kwaliteiten.
  • Waar we “samen” werken aan de vaardigheden van de 21e eeuw.
  • Waar we een positieve , oplossingsgerichte houding hebben ten opzichte van onszelf en elkaar.

Kinderen worden écht gezien en écht gehoord. Ouders, leerkrachten en alle andere betrokkenen staan samen voor dezelfde taak om het kind te begeleiden op zijn weg naar een volwaardig leven in de maatschappij van vandaag en van de toekomst. We hanteren korte lijnenen communiceren duidelijk en ondubbelzinnig met kinderen, ouders én met elkaar. Als team stralen we nieuwsgierigheid uit.

We zijn nieuwsgierig naar onze leerlingen, naar hun ouders en naar de omgeving waarin wij ons bevinden. Als school zijn we onderdeel van de gemeenschap waar we ons verbonden mee voelen. We staan met toewijding, humor en warmte klaar voor iedereen die bij ons komt. In een school als de onze is alles bespreekbaar en wordt niemand afgewezen om wie hij is.

Complimenten geven is heel belangrijk, net als het geven van feedback. De manier waarop we met elkaar omgaan, kenmerkt zich door respect voor elkaar en verantwoordelijkheid voor elkaars welzijn. Binnen duidelijke kaders krijgt iedereen de ruimte om zijn eigenheid tot uitdrukking te brengen.