Zorg

De zorgstructuur binnen basisschool de Keerkring

Onder goed onderwijs verstaan wij dat onderwijs wordt gegeven waarbij zoveel mogelijk wordt gekeken naar de behoeften van alle leerlingen. Daarnaast is er extra aandacht voor leerlingen die bijzondere zorg nodig hebben. Hiermee bedoelen we leerlingen die zich niet zoals de gemiddelde leerling ontwikkelen.

 

Een korte schets

In de klas wordt er les gegeven met moderne methodes en met werkwijzen, die passen bij hoe kinderen leren. Hierop ligt de focus. We geven goed onderwijs  aan alle kinderen. Binnen deze niveaus werken wij preventief en wordt er vroegtijdig gesignaleerd. We geven een algemene instructie voor alle kinderen. Daarna gaan de kinderen die snel denken aan het werk met het verwerken van de stof en verrijkte stof. Voor kinderen die een verlengde instructie nodig hebben, pakt de leerkracht de tijd om dit te organiseren.

 

De volgende personen hebben een taak binnen deze zorgstructuur

 

Leerkracht: Verantwoordelijk voor het geven van ontwikkelingsgericht onderwijs passend bij de onderwijsbehoeften van de kinderen in zijn groep. De leerkracht geeft aan bij de IB-er als er een aanbod nodig is dat zorgniveau 1 en 2 overstijgt.

 

De IB-er bespreekt de zorg in het zorgteam. Dit bestaat op onze school uit de directeur en de Ib-er. Zij vergaderen wekelijks. Het zorgteam is de monitor op schoolniveau de kinderen met specifieke onderwijsbehoeften en neemt besluiten m.b.t. onderwijsarrangementen voor deze  kinderen en de zorg van de school. Denk daarbij aan pluswerk, verlengen, doubleren of het inschakelen van de jeugd en gezinswerker.

 

Bij een hulpvraag op schoolniveau schakelt het zorgteam de Interkomschil in. Dit zijn psychologen en testassistentes, die bij onze stichting werken. Zij worden ingeschakeld, als de school de hulpvraag niet meteen zelf kan oplossen. De consultant wordt betrokken bij kind en leerkrachtvragen.

Indien een school handelingsverlegen raakt en er gezorgd moet worden voor een andere schoolsetting, dan wordt de trajectbegeleider ingeschakeld.

 

Ouders worden bij al deze stappen betrokken en denken mee in de route die we uitzetten.

 

Tot slot

Uitgangspunt is en blijft, dat zorg niet statisch is, maar voortdurend in ontwikkeling moet zijn om op die manier preventief te kunnen inspelen op wat er binnen kwalitatief goed onderwijs nodig is. Op gezette tijden zal de stichting dan ook de zorgprocedures moeten evalueren en bijstellen, taken en verantwoordelijkheden moeten aanscherpen en  optimaliseren.

 

Op schoolniveau zijn er verschillende beleidsstukken die wij hanteren bij de inzet van ons onderwijsaanbod. Indien gewenst kunnen ouders deze inzien. Denk daarbij aan een pestprotocol, beleid over dyslexie, hoogbegaafdheid of gedrag.

 

Voor ons is het smeermiddel van de zorg voor kinderen: COMMUNICATIE. Het liefst met het kind en ouders samen werken aan een optimale ontwikkeling van kinderen, waarbij iedereen een eigen bijdrage levert.

 

Zie ook: Schoolondersteuningsplan 2016-2017

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren