Oudervereniging

Inleiding

Ouders zijn graag betrokken bij de school van hun kinderen. Één van de manieren waarop dit kan is door deel te nemen aan de ouderraad. De ouderraad (OR) van een school helpt de leerkrachten bij het organiseren van diverse activiteiten  en fungeert als klankbord voor de medezeggenschapsraad.

Activiteiten

De ouderraad  organiseert samen met  het team, en waar nodig hulpouders, activiteiten waarvoor de school geen budget heeft, maar die bepalend zijn voor de goede onderlinge sfeer en zorgen voor ontspanning.  Dit kunnen (feestelijke) activiteiten zijn zoals Sinterklaas, Kerst en Pasen of culturele evenementen zoals een museumbezoek of een bijdrage aan de kinderboekenweek. Daarnaast coördineert de OR de sportdagen, de schoolfotograaf en organiseert en betaalt de OR het schoolreisje.

Het budget

Het budget van de OR wordt gevormd door de vrijwillige ouderbijdrage. De ouderbijdrage van het schooljaar 2018-2019 is vastgesteld op €32,50 per kind bij betaling per automatische incasso en €37,50 bij overschrijving. Klik hier voor het financiële overzicht van het schooljaar 2017/2018 inclusief de begroting voor het  schooljaar 2018/2019.

Download het machtigingsformulier voor de automatische incasso.

Elk jaar wordt, tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) in november het financiële jaar afgerond, de raming voor het nieuwe schooljaar en de ouderbijdrage vastgesteld.

Meer informatie

Als u meer informatie wilt hebben over de OR en haar activiteiten kunt u hieronder het draaiboek en het reglement downloaden, alsmede de folder over de OR waarop de zittende leden zijn weergegeven. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met de leden van de OR.

Documenten

Reglement OR

doorlopende machtiging bijdrage oudervereniging

declaratieformulier OR

folder OR 2018-2019

draaiboek OR

Realisatie 2017-2018 en begroting 2018-2019