de Keerkring

Wie zijn wij?

Basisschool de Keerkring is een reguliere school gelegen in het dorp Cadier en Keer. Bijzonder in haar aanpak en werkwijze. Onze leerlingen worden geboren als wereldburgers. Eerst opgroeien in de veilige omgeving van thuis, de peuterspeelzaal en het kinderverblijf. Daarna de stap naar de school en het dorp. Nog voordat ze de basisschool hebben verlaten is hun blik al verbreed naar de wereld. Is het niet via vakanties, dan wel via de digitale snelweg.

Deze wereld is een plek vol kansen en mogelijkheden, waarin veranderingen snel gaan. Gelukkig , gezond leven en werken in de ze maatschappij, vraagt van kinderen om zich te ontwikkelen tot flexibele, zelfsturende mensen die bewuste keuzes maken.

Wij, als basisschool de Keerkring , willen aan deze ontwikkeling een ruime bijdrage leveren.

Allereerst vraagt dit van kinderen dat zij een goede algemene basis leggen in het leren rekenen, lezen en schrijven. De tijd waarin kinderen opgroeien vraagt om vaardigheden die daarbij aansluiten: samenwerken, creativiteit, ICT-geletterdheid, kritisch denkvermogen, sociaal-culturele bagage, probleemoplossend denken en communicatie staan daarbij centraal.

Aan het einde van groep 8 zijn onze leerlingen in staat geschreven teksten te lezen en te interpreteren; zijn ze in staat om zelf schriftelijk te communiceren middels het maken van verslagen, samenvattingen, blogs en werkstukken. Zijn ze in staat via verschillende digitale middelen een presentatie te houden, te debatteren of een discussie te voeren. Dit zijn vaardigheden die ze nodig hebben in het vervolgonderwijs en in hun werkend leven. Engels als tweede wereldtaal vanaf groep 1 hoort er voor ons als vanzelfsprekend bij. Spelenderwijs en planmatig op jonge leeftijd deze taalgevoeligheid aanspreken, zorgt voor een voorsprong.

Wat wij verder belangrijk vinden, is het leren plannen en organiseren van je eigen werk. Dit is een onderdeel van zelfverantwoordelijk leren, waarbij een kind wordt aangemoedigd zelf vragen te stellen over de stof die het wil leren. Kinderen leren het beste als ze zelf de regie kunnen nemen over hun eigen leerontwikkeling. Dat betekent dat we met kinderen praten en naar ze luisteren. Om optimaal te leren, werkt iedereen samen en wordt er gecommuniceerd over taakverdeling, verwachtingen en afspraken. Dat laatste is van essentieel belang wil een kind zich ontwikkelen tot een verantwoordelijk en evenwichtig mens.

Kinderen die vragen stellen en met verwondering kijken naar zichzelf, de ander en hun omgeving zijn in staat om te gaan met verschillen tussen mensen. Leren reflecteren op het eigen gedrag, de eigen gedachten en die van een ander, zorgt voor een verdieping in het denken. Kennis over de omgeving (kan weg) van planten, dieren , cultuur en geschiedenis leren wij in het vak “mens en maatschappij”. Hierbij maken we gebruik van moderne methodes als bronnenboek, aangevuld met eigen leervragen. De antwoorden op deze vragen verwerken de kinderen zelf (overbodig) in een zelfgekozen verwerkingsvorm. Toetsen, elkaar beoordelen en het krijgen van feedback van de leerkracht zijn allemaal vormen om kinderen te laten groeien in hun kennis en vaardigheden.

Dit alles kan alleen in een positief, opbouwend schoolklimaat. De sfeer is er een waarin veiligheid voorop staat, waardoor kinderen de zekerheid hebben dat ze nooit afgewezen worden om wie ze zijn. Kinderen worden écht gezien en écht gehoord. We hanteren korte lijnen en communiceren duidelijk en ondubbelzinnig met kinderen, ouders én met elkaar. Als team stralen we nieuwsgierigheid uit. Als school zijn we actief onderdeel van de gemeenschap waar we ons verbonden mee voelen. Op de Keerkring vieren we de verschillen en koesteren we de overeenkomsten.

Hoe doen we dit?

In groep 1 t/m 5 leggen we de basis om met name in de bovenbouw bovenstaande doelstellingen te behalen. Basisvaardigheden als rekenen, taal en lezen worden aangeleerd via geijkte werkwijzen en methodes. Aandacht voor de leerling als mens staat centraal, waarbij rekening wordt gehouden met de eigen leerstijl en de voorkeuren die een ieder heeft. Maar uiteraard wordt kinderen ook weleens gevraagd juist iets te doen, dat niet de voorkeur heeft.

De dagindeling ziet er als volgt uit:

We gebruiken hierbij verschillende werkvormen en maken gebruik van groepen die variërend van samenstelling zijn. Op vrijdagmiddag worden de groepen 5 t/m 8 door elkaar gemixt, waardoor kinderen leren omgaan met verschillende leeftijden.

De school in het dorp

De verenigingen, de ondernemers, de hoeskamer en de kerk worden betrokken bij activiteiten op school. Onze school heeft een katholieke identiteit. Dat wil zeggen dat wij medewerking verlenen bij vieringen in de kerk en kinderen kennis bijbrengen rondom de katholieke gebruiken. Hiervoor gebruiken wij een methode: “tussen hemel en aarde”. Daarnaast besteden wij aandacht aan andere geloven en staan stil bij normen en waarden. Door het voeren van deze gesprekken, creëren wij begrip over andere gewoonten en gebruiken en snappen kinderen waarom wij in onze cultuur waarde hechten aan bepaalde feesten.